Over de Werkgroep

Welkom!

Op deze website vind u/jij meer informatie over de Werkgroep voor Studenten en haar activiteiten, die voor en door studenten worden georganiseerd. De Werkgroep wil bijdragen aan de kerkelijke begeleiding en zorg voor de studenten die (doop)lid zijn van een Gereformeerde Gemeente. Daarbij richt zij zich op de studenten aan HBO- en WO-instellingen.

Waarom een werkgroep?

De studiejaren aan een instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs of voor Hoger Beroeps Onderwijs zijn voor een student bijzonder ingrijpend. De studie is nieuw en heel anders dan voorheen bij het middelbaar onderwijs. De omgeving, gevormd door docenten en medestudenten is geheel anders, zeker als dat wordt vergeleken met het reformatorische onderwijs dat daarvoor meestal werd gevolgd. In deze nieuwe omgeving worden de als vast beschouwde Bijbelse uitgangspunten ontkend, in twijfel getrokken of volledig genegeerd. Daar komt bij dat in sommige gevallen ook het dagelijkse gezinsleven wegvalt, als het nodig is om op kamers te gaan wonen. De kerk wil ook in deze periode, die bepalend kan zijn voor het hele leven, kerkelijke begeleiding en zorg verlenen. De eigen kerkelijke gemeente of de gemeente in de stad waar een student op kamers woont, nemen hier een eerste plaats in.

De synode heeft in 1971 het Deputaatschap voor Studerenden ingesteld, om naast de genoemde plaatselijke gemeenten zorg en begeleiding aan onze studenten te bieden, om daarmee bij te dragen aan een goede band tussen onze gemeenten en haar studenten. Daarbij richt het zich op de studenten aan instellingen voor Hoger Beroepsonderwijs en Universiteiten. Sinds januari 2011 functioneert dit deputaatschap als Werkgroep voor Studenten binnen het nieuwe deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs (KGJO).

Studentenkringen

In zeven plaatsen zijn studentenkringen actief die om de twee, drie of vier weken samenkomen. Het doel van de kringen is studie en bezinning, bevorderen van de onderlinge band en gezelligheid. De kringen worden geleid door een of twee mentoren. Enkele kringen hebben een eigen website.

Conferenties

Jaarlijks belegt de werkgroep twee conferenties in Gouda. De eerste conferentie is in september, het begin van het academische jaar. Deze zomerconferentie duurt van vrijdagmiddag tot zaterdagmorgen. De tweede conferentie is in januari. Deze winterconferentie duurt van vrijdagmiddag tot vrijdagavond.

Publicaties

Naast de publicaties van de lezingen, die binnenkort online komen, is er voor studenten onze nieuwe uitgave 'Wijsheid en wetenschap' beschikbaar. Deze is ook door kerkenraden te bestellen voor studenten. Voor meer informatie kunt u bellen met het Kerkelijk Bureau via 0348-489900.

Overleg met andere studentenverenigingen

De werkgroep onderhoudt contact met enkele studentenverenigingen, die Gods Woord en de drie Formulieren van Enigheid herkenbaar als grondslag hebben en waarvan studenten uit onze gemeenten lid zijn. De besturen van CSFR, Depositum Custodi en Solidamentum hebben ieder jaar of om de twee jaar een overleg met de Werkgroep.

Sapienta et Scientia!

'Geef mij nu wijsheid en wetenschap...' 2 Kronieken 1: 10a
Toen zeide God tot S√°lomo: Daarom dat dit in uw hart geweest is en gij niet begeerd hebt rijkdom, goederen, noch eer, noch de ziel uwer haters, noch ook vele dagen begeerd hebt, maar wijsheid en wetenschap voor u begeerd hebt... 2 Kronieken 1: 11 en 12
De vreze des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht. Spreuken 1: 7
 
187