Over de werkgroep

Al lange tijd is er binnen de Gereformeerde Gemeenten pastorale betrokkenheid bij studenten. Eerst werd dit vormgegeven vanuit het ‘Deputaatschap voor studerenden aan instellingen voor Universitair Onderwijs’ en sinds de Generale Synode van 2010 door de ‘Werkgroep voor studenten’.  

Wanneer is de aandacht voor studenten ontstaan? In mei 1969 is er een vergadering van predikanten en academici uit de Gereformeerde Gemeenten geweest waar gesproken werd over de situatie van studenten uit dit kerkgenootschap. Naar aanleiding hiervan werd op vrijdag 2 januari 1970 de eerste conferentie gehouden in Utrecht. 

Korte tijd na de eerste conferentie is tijdens de Generale Synode van juni 1971 een deputaatschap ingesteld, met als opdracht „de nodige steun en begeleiding te geven aan onze studenten van de verschillende universiteiten en hogescholen”. In een brief aan kerkenraden (september 1972) vroeg ds. J. van Haaren om financiële middelen. Als motivatie voor het werk werd naast de taak van het deputaatschap genoemd dat „gezien de vele en onderscheidene ongeloofstheorieën, welke aan de universiteiten worden gedoceerd, een begeleiding van onze studenten een dringende noodzaak is geworden en van uitermate veel belang gebleken”. 

Na al die jaren is de missie van de huidige Werkgroep voor Studenten ongewijzigd. De werkgroep zet in voor het organiseren van landelijke bijeenkomsten, het oprichten en instandhouden van kringen, het verstrekken van schriftelijke voorlichting en het onderhouden van contacten met studentenverenigingen waarvan studenten uit onze gemeenten lid zijn. 

Al in 1977 werd geconstateerd dat studenten op universiteiten informatie kregen met „inhoud van een dubieus peil”. Dat leidde ertoe dat door het Deputaatschap een boekje werd uitgegeven met als titel Informatiepost. Daarna heette het boekje Student en kerk. De opvolger daarvan heeft de titel Wijsheid en wetenschap meegekregen. Tijdens de conferenties ontvangen alle eerstejaarsstudenten een gratis exemplaar. 

De pastorale handreiking blijft het hart van de werkzaamheden van de werkgroep. Van harte wensen we onze studenten toe dat zij wetenschap mogen verbinden met vroomheid. De vreze des HEEREN is het beginsel van alle wijsheid (Spr. 9:10a). Moge het onderwijs van de grote Leraar der gerechtigheid tijdens de studiejaren door genade niet ontbreken. 

De huidige leden van de werkgroep zijn: 

Ds. P.J. de Raaf (voorzitter) 

W. van Putten-Van der Starre (secretaris) 

Dr. K.J.P. Schouten (penningmeester / kringencoördinator) 

Mr. A.J.C. van Bemmel 

J.J. de Rooij MA (voorbereiding conferenties) 

J.M. Schot MA 

Ir. E. van Vliet (PR) 

Als u of jij een vraag hebt aan de werkgroep kan deze worden gemaild aan: secretariaat@werkgroepstudenten.nl 

187